Shopping Cart

No products in the cart.

Privacy Policy (GDPR)

(DK) Databeskyttelseserklæring for ELSK® ApS (GDPR)

Opdateret d. 17/06-2020

ELSK.COM drives og ejes af:
ELSK® ApS
Vinkelsti 18, Klitmøller
7700 Thisted
Telefon nr.: +45 60951919
CVR: 35227199

Denne databeskyttelseserklæring gælder for indsamling og brug af personoplysninger på ELSK.COM og i forbindelse med køb. Her finder du informationer, bl.a. om hvilke personoplysninger der indsamles, hvad de bruges til og hvilke rettigheder du har. ELSK® Aps, CVR-nr.: 35227199 er ansvarlige for behandlingen og kan til enhver tid kontaktes, hvis du har spørgsmål. Du finder kontaktinformationer her.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Når du skal handle på hjemmesiden skal du opgive følgende oplysninger:

* Navn
* Telefonnummer
* E-mailadresse
* Leveringsadresse
* Betalings oplysninger
(Kort oplysninger behandles direkte af DIBS eller PayPal)

Registreringen af disse oplysninger er en forudsætning for at købet kan gennemføres. I forbindelse med køb og henvendelser vil vi også gemme:

* Nødvendigt købshistorik, bl.a. hvilken type vare du har købt, og hvornår du købte dem aht. reklamationer og byt.

1. Grundlag for at behandle personoplysninger

Loven om personoplysninger begrænser adgangen til at behandle personoplysninger ved at angive, hvad der skal anses som legitime årsager til at indhente og bruge personoplysninger (“Behandlingsgrundlag”). Reglerne om Behandlingsgrundlag betyder, at det er muligt at behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med den person, hvis personoplysninger bliver behandlet. Vores aftale med dig er vores primære Behandlingsgrundlag.
Desuden baserer vi dele af behandlingen på dit samtykke. Samtykke indhentes ved markedsføringshenvendelser, brugerundersøgelser, kampagner osv. hvilket foregår bla. via ekstern plugins (MailChimp)

2. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi anvender dine personoplysninger til følgende:
* Opfyldelse af vores salgsrelaterede forpligtelser: Det omfatter opfyldelse af vores forpligtelser over for dig som kunde, herunder levering, relevant service, kundeopfølgning og besvarelse af spørgsmål samt opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lov.
* Administration af ordre: Opfyldning i forbindelsen med henvendelser.
* Hvis du kontakter os via kundeservice: Afhængig af hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os (via telefon, formular på hjemmesiden eller email), vil vi have behov for at vide, hvem du er, hvilket produkt du har købt, din adresse eller dit telefonnummer. Vi vil indhente de oplysninger, vi skal bruge for at hjælpe dig.
* Reklamationer, retur og ombytning : Hvis du reklamerer en vare eller beder os om at returnere eller ombytte, skal vi bruge dine kontaktoplysninger for at kunne registrere reklamationen og gennemføre ombytingen eller for at annullere købet.
* Elektronisk markedsføring: Hvis du eksplicit har givet samtykke til det, vil vi benytte de personoplysninger, vi har om dig, til at sende dig tilbud og informationer om vores produkter. Vi bruger i den forbindelse bl.a. de informationer, vi har om dine tidligere køb, for at give dig tilbud, du efter vores mening kunne være interesseret i. Du kan når som helst give os besked om, at du ikke længere ønsker denne type henvendelser. Kan du bruge linket i bunden af mailen for at afmelde dig nyhedslisten.
* Kampagner og undersøgelser: Hvis du vælger at deltage i en undersøgelse, kampagne eller gå ind på hjemmesiden, kan du blive bedt om at angive personoplysninger såsom navn, adresse og/eller telefonnummer. Formålet er at kunne identificere dig, hvis du eksempelvis vinder en præmie.

3. Hvem får adgang til dine personoplysninger?

I enkelte tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:
* Samarbejdspartnere: Vi har indgået et samarbejde med udvalgte virksomheder, der nødvendigt ift. driften af ELSK.com vores samarbejdspartnere er:

Shipmondo: modtager oplysninger vedrørende levering.
NETS: håndtering af betaling via Dankort, Visa, MasterCard, MobilePay
PayPal.com: håndtering af betalinger via PayPal

Offentlige myndigheder: Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde blive udleveret til relevante offentlige myndigheder. En sådan udlevering vil kun finde sted, hvis vi er pålagt dette i henhold til gældende love og regler.

4.   Brug af cookies

Vi benytter såkaldte cookies eller informationskapsler for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. En cookie er en tekstfil, som gemmes i din browsers interne hukommelse, når du besøger eller har interaktion med en webside.
Du kan forhindre, at vi gemmer sådanne cookies i din browser. De fleste moderne browsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera osv.) er indstillet til at acceptere cookies automatisk, men du kan vælge selv at ændre indstillingerne, så cookies ikke bliver accepteret. Ulempen ved at deaktivere cookies i din browser er, at hjemmesiden ikke vil fungere optimalt. Det skyldes, at formålet med de fleste cookies, vi benytter, er at sørge for netop funktionalitet på hjemmesiden, som f.eks. at hjemmesiden kan huske, hvad du har lagt i din indkøbskurv.

Vi benytter også andre værktøjer end cookies til at indhente informationer om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, din bredbåndsleverandør, dit operativsystem, dato og tidspunkt for dit besøg på hjemmesiden samt data om, hvordan du navigerer på siden.
Disse informationer bruger vi til at analysere trends, så vi kan gøre hjemmesiden mere brugervenlig.

Du kan få en komplet liste over, hvilke cookies vi benytter, ved at følge dette link.

5. Sletning

ELSK®ApS sletter dine oplysninger i overensstemmelse med de gældende lovkrav. Oplysninger om køb vil som hovedregel blive slettet, når der ikke længere er behov for at gemme oplysningerne for at besvare kundehenvendelser og reklamationer, medmindre vi skal bruge oplysningerne til andre lovlige formål.  Regnskabsloven og anden lovgivning kan i nogle tilfælde pålægge os at gemme visse typer informationer i længere tid.
Du kan til altid kontakte os via info@elsk.com og anmode indblik i hvilke oplysninger vi har om dig eller med ønske om sletning af dine oplysinger fra vores system.

6. Dine rettigheder

VI værdsætter din feedback. Her kan du se, hvilke rettigheder du til enhver tid har, og som du kan gøre gældende ved at kontakte os her.
* Trække samtykke tilbage: Hvis du har givet dit samtykke til at modtage henvendelser fra os om tilbud på vores varer, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage direkte på de mails du modtager fra os.
* Bede om indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.
* Bede om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os om at rette forkerte oplysninger, vi har om dig, eller bede os om at slette dine personoplysninger. Vi vil så vidt muligt imødekomme en forespørgsel om at slette personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, hvis der er tungtvejende grunde til ikke at slette dem, f.eks. at vi skal gemme oplysningerne af dokumentationshensyn (som f.eks. igangvarende ordre, reklamationer o.l.)
* Klage til tilsynsmyndighederne: Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet.

7. Sikkerhed på ELSK.com

ELSK.com er hosted på en server SSL certifikat. Derudover benytter vi yderligere sikkerheds tjeneste fra SUCURI® for at forhindre og monitorere eventuelle angreb fra hackere og uønskede bots designet til at indsamle brugeroplysninger uden samtykke.

8. Ændringer

Vi kan foretage ændringer i denne databeskyttelseserklæring, f.eks. som følge af at vi foretager ændringer i hjemmesidens layout eller funktioner. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi informere om dette på hjemmesiden.

(ENG) Privacy Policy Declaration for ELSK® ApS (GDPR)

Updated 06/17/2020

ELSK.COM is operated and owned by:
ELSK® ApS
Vinkelsti 18, Klitmøller
7700 Thisted
DENMARK
Telephone: +45 60951919
VAT no.: 35227199

This Data Protection Declaration applies to the collection and use of personal data at ELSK.COM and in connection with purchases. Here you will find information, including about what personal information is collected, what they are used for and what rights you have. ELSK® Aps, CVR No .: 35227199 is responsible for the treatment and can be contacted at any time if you have questions. You will find contact information here.

What personal data do we treat?

To shop on the website, provide the following information:

* Name
* Phone Number
* E-mail Address
* Delivery Address
* Payment Information
(Card information is processed directly by DIBS or PayPal)

The registration of this information is a prerequisite for the purchase to be completed. In connection with purchases and inquiries we will also save:

* Required purchase history, including what kind of item you purchased and when you bought them acc. complaints and change.

1. Basis for processing personal information

The Personal Data Act limits the access to processing personal information by specifying what should be considered as legitimate reasons for obtaining and using personal data (“Treatment Basis”). The Rules of Treatment mean that it is possible to process personal data when it is necessary to fulfill an agreement with the person whose personal data is being processed. Our agreement with you is our primary treatment basis. In addition, we base parts of the treatment on your consent. Consent is obtained from marketing inquiries, user surveys, campaigns, etc., which takes place in the following way. via external plugins (MailChimp)

2. What do we use your personal information for?

We apply your personal information to the following:
* Compliance with our sales-related obligations: This includes fulfilling our obligations to you as a customer, including delivery, relevant service, customer follow-up, and answering questions as well as fulfilling our obligations under applicable law.
* Web Orders: Filling in connection with inquiries. * If you contact us via customer service: Depending on what the inquiry is about and how to contact us (via phone, form on the website or email), we will need to know who you are, which product you purchased, your address or your phone number. We will gather the information we need to help you.
* Complaints, Returns and Exchange: If you advertise a product or ask us to return or exchange, we will use your contact information to register the complaint and complete the exchange or to cancel the purchase.
* Electronic Marketing: If you explicitly consent to it, we will use the personal information we have about you to send you offers and information about our products. We use in this regard The information we have about your previous purchases in order to provide you with an offer that you may be interested in. You can at any time notify us that you no longer wish for this kind of inquiries. Can you use the link at the bottom of the mail to unsubscribe from the news list. * Campaigns and studies: If you choose to participate in a survey, campaign or visit the website, you may be asked to provide personal information such as name, address and / or phone number. The purpose is to identify you, for example, if you win a prize.

3. Who can access your personal information?

In some cases, other companies may access your personal information:
* Collaborators: We have partnered with selected companies that are necessary in the operation of ELSK.com, our partners are:

SHIPMONDO: Receives Delivery Information (PostNord & GLS)
NETS: Payment Payment via Dankort, Visa, MasterCard, MobilePayPayPal.com: PayPal Payment Handling

Public authorities: Your personal information may in special cases be handed over to relevant public authorities. Such extradition will only take place if we are required to comply with applicable laws and regulations.


4. Use cookies

We use cookies to improve the user experience on the website. A cookie is a text file that is stored in your browser’s internal memory when you visit or interact with a webpage.
You can prevent us from storing such cookies in your browser. Most modern browsers (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) are set to accept cookies automatically, but you can choose to change the settings yourself so cookies are not accepted. The downside of disabling cookies in your browser is that the website will not work optimally. This is because the purpose of most cookies we use is to provide functionality on the website, such as. that the website can remember what you have added to your shopping cart.

We also use tools other than cookies to retrieve information about your IP address, what type of browser you use, your broadband provider, your operating system, date and time of your visit to the website, and data on how to navigate the site. We use this information to analyze trends so that we can make the website more user-friendly.

You can get a complete list of which cookies we use by following this link.

5. Deletion

ELSK®ApS deletes your information in accordance with applicable legal requirements. Information about purchase will as a rule be deleted when there is no longer any need to store the information to answer customer requests and complaints unless we use the information for other legitimate purposes. The accounting act and other legislation may in some cases require us to store certain types of information for a long time. You can always contact us via info@elsk.com and request an insight into what information we have about you or wishing to delete your information from our system.

6. Your rights

We appreciate your feedback. Here you can see what rights you have at any time and which you can apply by contacting us here.
* Withdraw consent: If you have given your consent to receive any inquiries from us regarding offers on our goods, you can withdraw this consent at any time directly to the mails you receive from us.
* Request Insight: You have the right to know what personal information we have registered about you.
* Request Correction or Deletion: You may also ask us to correct incorrect information we have about you or ask us to delete your personal information. We will as far as possible address a request to delete personal information, but we can not do this if there are serious reasons not to delete them, for example. that we must keep the information for documentation purposes (such as ongoing orders or complaints, etc.).
* Complaint to the supervisory authorities: If you disagree with the way we process your personal information, you may file a complaint with the Data Inspectorate.

7. Security at ELSK.com

ELSK.com is hosted on a server with SSL certificate. In addition, we use additional security service from SUCURI® to prevent and monitor any attacks by hackers and unwanted bots designed to collect user information without consent.

8. Changes

We may make changes to this data protection statement, such as as a result of making changes to the website’s layout or features. If we make significant changes, we will inform you about this on the website.

(ENG) Privacy Policy Declaration for ELSK® ApS (GDPR)

Updated 05/21/2018

ELSK.COM is operated and owned by:
ELSK® ApS
Vinkelsti 18, Klitmøller
7700 Thisted
DENMARK
Telephone: +45 60951919
VAT no.: 35227199

This Data Protection Declaration applies to the collection and use of personal data at ELSK.COM and in connection with purchases. Here you will find information, including about what personal information is collected, what they are used for and what rights you have. ELSK® Aps, CVR No .: 35227199 is responsible for the treatment and can be contacted at any time if you have questions. You will find contact information here.

What personal data do we treat?

To shop on the website, provide the following information:

* Name
* Phone Number
* E-mail Address
* Delivery Address
* Payment Information
(Card information is processed directly by DIBS or PayPal)

The registration of this information is a prerequisite for the purchase to be completed. In connection with purchases and inquiries we will also save:

* Required purchase history, including what kind of item you purchased and when you bought them acc. complaints and change.

1. Basis for processing personal information

The Personal Data Act limits the access to processing personal information by specifying what should be considered as legitimate reasons for obtaining and using personal data (“Treatment Basis”). The Rules of Treatment mean that it is possible to process personal data when it is necessary to fulfill an agreement with the person whose personal data is being processed. Our agreement with you is our primary treatment basis. In addition, we base parts of the treatment on your consent. Consent is obtained from marketing inquiries, user surveys, campaigns, etc., which takes place in the following way. via external plugins (MailChimp)

2. What do we use your personal information for?

We apply your personal information to the following:
* Compliance with our sales-related obligations: This includes fulfilling our obligations to you as a customer, including delivery, relevant service, customer follow-up, and answering questions as well as fulfilling our obligations under applicable law.
* Web Orders: Filling in connection with inquiries. * If you contact us via customer service: Depending on what the inquiry is about and how to contact us (via phone, form on the website or email), we will need to know who you are, which product you purchased, your address or your phone number. We will gather the information we need to help you.
* Complaints, Returns and Exchange: If you advertise a product or ask us to return or exchange, we will use your contact information to register the complaint and complete the exchange or to cancel the purchase.
* Electronic Marketing: If you explicitly consent to it, we will use the personal information we have about you to send you offers and information about our products. We use in this regard The information we have about your previous purchases in order to provide you with an offer that you may be interested in. You can at any time notify us that you no longer wish for this kind of inquiries. Can you use the link at the bottom of the mail to unsubscribe from the news list. * Campaigns and studies: If you choose to participate in a survey, campaign or visit the website, you may be asked to provide personal information such as name, address and / or phone number. The purpose is to identify you, for example, if you win a prize.

3. Who can access your personal information?

In some cases, other companies may access your personal information:
* Collaborators: We have partnered with selected companies that are necessary in the operation of ELSK.com, our partners are:

Pakkelabels.dk: Receives Delivery Information (PostNord & GLS)
DIBS.dk: Payment Payment via Dankort, Visa, MasterCard, MobilePayPayPal.com: PayPal Payment Handling

Public authorities: Your personal information may in special cases be handed over to relevant public authorities. Such extradition will only take place if we are required to comply with applicable laws and regulations.


4. Use cookies

We use cookies to improve the user experience on the website. A cookie is a text file that is stored in your browser’s internal memory when you visit or interact with a webpage.
You can prevent us from storing such cookies in your browser. Most modern browsers (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) are set to accept cookies automatically, but you can choose to change the settings yourself so cookies are not accepted. The downside of disabling cookies in your browser is that the website will not work optimally. This is because the purpose of most cookies we use is to provide functionality on the website, such as. that the website can remember what you have added to your shopping cart.

We also use tools other than cookies to retrieve information about your IP address, what type of browser you use, your broadband provider, your operating system, date and time of your visit to the website, and data on how to navigate the site. We use this information to analyze trends so that we can make the website more user-friendly.

You can get a complete list of which cookies we use by following this link.

5. Deletion

ELSK®ApS deletes your information in accordance with applicable legal requirements. Information about purchase will as a rule be deleted when there is no longer any need to store the information to answer customer requests and complaints unless we use the information for other legitimate purposes. The accounting act and other legislation may in some cases require us to store certain types of information for a long time. You can always contact us via info@elsk.com and request an insight into what information we have about you or wishing to delete your information from our system.

6. Your rights

We appreciate your feedback. Here you can see what rights you have at any time and which you can apply by contacting us here.
* Withdraw consent: If you have given your consent to receive any inquiries from us regarding offers on our goods, you can withdraw this consent at any time directly to the mails you receive from us.
* Request Insight: You have the right to know what personal information we have registered about you.
* Request Correction or Deletion: You may also ask us to correct incorrect information we have about you or ask us to delete your personal information. We will as far as possible address a request to delete personal information, but we can not do this if there are serious reasons not to delete them, for example. that we must keep the information for documentation purposes (such as ongoing orders or complaints, etc.).
* Complaint to the supervisory authorities: If you disagree with the way we process your personal information, you may file a complaint with the Data Inspectorate.

7. Security at ELSK.com

ELSK.com is hosted on a server with SSL certificate. In addition, we use additional security service from SUCURI® to prevent and monitor any attacks by hackers and unwanted bots designed to collect user information without consent.

8. Changes

We may make changes to this data protection statement, such as as a result of making changes to the website’s layout or features. If we make significant changes, we will inform you about this on the website.

Cookie Policy

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: elsk.com

 

Cookie declaration last updated on 24-05-2018 by Cookiebot:

Necessary (8)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
ARRAffinity isosize2017.azurewebsites.net Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. Session HTTP Cookie
AWSELB ssl.ditonlinebetalingssystem.dk Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. Session HTTP Cookie
CookieConsent elsk.com Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 year HTTP Cookie
csrftoken instagram.com Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. 1 year HTTP Cookie
JSESSIONID nr-data.net Preserves users states across page requests. Session HTTP Cookie
PHPSESSID elsk.com Preserves user session state across page requests. Session HTTP Cookie
wc_cart_hash_# elsk.com Unclassified Session HTML Local Storage
wc_fragments_# elsk.com Unclassified Session HTML Local Storage

Preferences (1)

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Name Provider Purpose Expiry Type
CookieConsentBulkTicket cookiebot.com Enables cookie consent across multiple websites 1 year HTTP Cookie

Statistics (7)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
@@History/@@scroll|# elsk.com Unclassified Session HTML Local Storage
_ga [x2] elsk.com
pakkelabels.dk
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP Cookie
_gat [x2] elsk.com
pakkelabels.dk
Used by Google Analytics to throttle request rate Session HTTP Cookie
_gid [x2] elsk.com
pakkelabels.dk
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Session HTTP Cookie

Marketing (7)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Name Provider Purpose Expiry Type
fr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP Cookie
GPS youtube.com Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Session HTTP Cookie
rur instagram.com Unclassified Session HTTP Cookie
tr facebook.com Unclassified Session Pixel Tracker
urlgen instagram.com Unclassified Session HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 days HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie

Unclassified (4)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
cookies.js elsk.com Unclassified Session HTTP Cookie
LB ssl.ditonlinebetalingssystem.dk Unclassified Session HTTP Cookie
mailchimp_landing_site elsk.com Unclassified 27 days HTTP Cookie
woocommerce_current_currency elsk.com Unclassified 6 days HTTP Cookie
preloader